کابل تبدیل USB به USB-C بیاند مدل BA-320 طول 1 متر

160/000 تومان

نوع رابط :

USB Type-C

موجود